درباره ی ما

رایحه صنعتگرهستم 

روانشناس بالینی و بازی درمانگر

مربی نجوم کودک

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران

سرپرست گروه مادران خلاق اصفهان

نویسنده کتاب :قایم باشک تا نور،نجوم کودک

برگزار کننده ۶ نمایشگاه تخصصی کودک محور در استان اصفهان
عضو هیات تحریریه کاغذرنگی(ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا)

دارای مدارک رویکردهای اموزشی از کشورهای مالزی،هلند،فنلاند،سوئد