پدر ومادرم به خاطر نمره های مدرسه مخم را میخورند

به فایل صوتی زیر گوش کنید